MB111

รหัสสินค้า : MB111 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งสมดุล English name : Counter Balance รายละเอียด : เครื่องชั่งแบบคาน ใช้หลักสมดุลของนํ้าหนักสิ่งของกับระยะห่างจุดกึ่งกลาง เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกตนํ้าหนักของสิ่งของและความสมดุล

Description