MB111

รหัสสินค้า : MB111
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งสมดุล
English name : Counter Balance
รายละเอียด :
เครื่องชั่งแบบคาน ใช้หลักสมดุลของนํ้าหนักสิ่งของกับระยะห่างจุดกึ่งกลาง เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกตนํ้าหนักของสิ่งของและความสมดุล

Description