MB426

รหัสสินค้า : MB426 ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ English name : Surface Areas and Volume of a Cube รายละเอียด : สอนเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ ประกอบด้วย ลูกบาศก์ขนาด 3.5 ซม. จำนวน 27 ลูก มี 3 สี สีละ 9 ลูก บรรจุในกล่องพลาสติกแสดงสเกลของปริมาตร

Description