MB426

รหัสสินค้า : MB426
ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์
English name : Surface Areas and Volume of a Cube
รายละเอียด :
สอนเรื่องของพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ ประกอบด้วย ลูกบาศก์ขนาด 3.5 ซม. จำนวน 27 ลูก มี 3 สี สีละ 9 ลูก บรรจุในกล่องพลาสติกแสดงสเกลของปริมาตร

Description