บริษัท 3 คิว มีเดีย จำกัด


ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ริเริ่มก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในองค์การค้าของสกสค.
(สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “องค์การค้าของคุรุสภา” และ “ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์”ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของโรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสำหรับครู ,อาจารย์เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เข้าใจดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนความคิดก่อตั้งขึ้นโดยผู้ริเริ่มก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในองค์การค้าของสกสค.(สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “องค์การค้าของคุรุสภา” และ “ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์”ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ


นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเรื่อยมา
บริษัทฯ พยายามที่จะนำเสนอสือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยโดยการผลิตและจัดหาอุปกรณ์และสื่อใหม่ ๆสำหรับเป็นทางเลือกแก่ครู , อาจารย์ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เช่น
– อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนระบบดิจตอล
– กระดานโต้ตอบและชุดทำข้อสอบ
– ซอฟแวร์ช่วยในการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านี้


นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น
– การอบรมครู และอาจารย์โดยวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์สูง
– การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่
– เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
– เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในแวดวงการศึกษาและเทคโนโลยีทางคณิศาสตร์


ซึ่งจากประสบการณ์ต่าง ๆได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำและบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของโรงเรียน , ครู , อาจารย์ รวมถึงนักเรียนซึ่งถือเป็นนโยบาลที่สำคัญของบริษัทฯ เสมอมา