MB113

รหัสสินค้า : MB113 ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งคานตัวเลขพร้อมแผ่นนํ้าหนักเล็ก English name : Mini Math Balance รายละเอียด : เป็นเครื่องชั่งคานอีกรูปแบบหนึ่ง มีตัวเลขแสดงระยะห่างของตำแหน่งจากจุดกึ่งกลางไป 1 – 10 พร้อมแผ่นนํ้าหนักแสดงตัวเลข 10 กรัม จำนวน 20 ชิ้น

Description

สนุกกับการฝึกทักษะคณิตศาตร์
แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าตัวเลขให้เข้าใจง่าย
เรียนรู้และฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
ขนาดเล็ก พกพาสะดวก