02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MB101

รหัสสินค้า : MB101
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขนพลาสติก
English name : Simple Pan Balance
รายละเอียด :
เพื่อให้เด็กฝึกการสังเกต ชั่งสิ่งของด้วยตนเอง เข้าใจเรื่องเครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งพลาสติก มีฐานพร้อมคานชั่งและสามารถปรับให้สมดุลได้ สูง 24.5 ซม. ขนาดความกว้าง52 ซม. ถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่จานชั่ง

Description

เรียนรู้การชั่งสิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเอง (ปริมาตรข้างละ 500 ml)
ฝึกทักษะการเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของให้เข้าใจง่าย โดยเปรียบเทียบกับวัสดุได้หลากหลายรวมถึงของเหลว
เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง
ฝึกทักษะการสังเกตและสร้างทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี