MB132

รหัสสินค้า : MB132
ชื่อสินค้า : แท่งเปรียบเทียบนํ้าหนัก
English name : Scaled-Rod Weights Set
รายละเอียด :
ประกอบด้วยแท่งลูกบาศก์ขนาดแตกต่างกัน 10 ขนาด จาก 10 ซม. ลดลงทีละหนึ่ง สำหรับใช้เป็นตุ้มนํ้าหนักและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับนํ้าหนักของวัสดุ 1 ชุดมี 74 ชิ้น

Description