MC444

รหัสสินค้า :  MC444
ชื่อสินค้า :    มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมย่อมโตเป็นสองเท่าของมุมที่เส้นรอบวงซึ่งตั้งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกัน
English name :  
รายละเอียด :

Description