MC101

รหัสสินค้า : MC101
ชื่อสินค้า :  รูปแบบเรขา 27 แบบ
English name : Geometric Figures
รายละเอียด :
ใช้เรียนรู้เรื่องของเรขาคณิตรูปแบบต่างๆ และสามารถฝึกการเขียน รูปแบบเรขาคณิต มีรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี ขนาดต่างๆ จำนวน 27 รูปแบบ

Description