MC206

รหัสสินค้า : MC206 ชื่อสินค้า :  กระดานตะปู 2 หน้า (คละสี) English name :  Double – Sided Geoboard Set : 6 Colors รายละเอียด : ด้านหนึ่งเรียงแถวจำนวน 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งเรียงแถวแบบสลับฟันปลาสำหรับทำเป็นรูปสามมิติ 1 ชุดมี 6 แผ่นคละสี พร้อมหนังยาง 6 ชุด

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ