MB435

รหัสสินค้า : MB435 ชื่อสินค้า : ชุดปริมาตรของกรวย English name : Volume of Cone รายละเอียด : ประกอบด้วย กรวยพลาสติกใสฐานกว้าง 8 ซม. สูง 8 ซม.และทรงกระบอกกว้าง 8 ซม. สูง 8 ซม. 1 ชุด

Description