MA354

รหัสสินค้า : MA354 ชื่อสินค้า : เส้นจำนวน 0 – 120 และ 0 – 1000 English name : Number Lines: 0 – 120, 0-1000 รายละเอียด :  จำนวนรวมทั้งหมด 78 แผ่น ประกอบด้วยเส้นจำนวน 0-120 จำนวน 15 แผ่น, 0-1000 จำนวน 15 แผ่นและเส้น จำนวน 0-120 แบ่งกลุ่มทีละ 20 จำนวน 8 ชุด

Description

Number Lines
เส้นจำนวนทำด้วยพลาสติกพิมพ์ออฟเซตอย่างดี ขนาด 30.5 x 5.5 ซม.