MA135

รหัสสินค้า : MA135 ชื่อสินค้า : ชุดบล็อก Base Ten แบบโปร่งใส English name : Transparent Base 10 Blocks Set รายละเอียด :  แบบโปร่งใสมี 2 สี คือ สีนํ้าเงินและสีชมพูจำนวนรวม 147 ชิ้น เป็นตัวนับหน่วยสีละ 51 ชิ้น, ตัวนับสิบสีละ 15 ชิ้น, ตัวนับร้อยสีนํ้าเงิน 8 ชิ้น สีชมพู 7 ชิ้น ทุกตัวเป็นบล็อกสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นลูกบาศก์หลักพัน

Description

Base Ten Blocks

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ช่วยในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนับ, การบวก, การลบ, การแสดงค่าประจำหลัก,พื้นที่และปริมาตร