02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MA0127F

รหัสสินค้า : MA0127F
ชื่อสินค้า : ชุดถาดครบสิบ
English name : Plastic Ten Frame Set
รายละเอียด :
ถาดครบสิบจำนวน 16 ถาด ทำด้วยพลาสติก พร้อมเหรียญ 2 สี จำนวน 160 เหรียญ

Description