02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MC452

รหัสสินค้า : MC452
ชื่อสินค้า :  มุมที่เส้นสัมผัสปลายคอร์ดเท่ากับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้าม
English name :  
รายละเอียด :

Description