02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MC424

รหัสสินค้า : MC424
ชื่อสินค้า : เส้นตรงที่ลากจากจุดภายนอกของเส้นตรงเส้นหนึ่งไปยังเส้นตรงนั้นมีเส้นที่ตั้งฉากเพียงเส้นเดียวและเป็นเส้นที่สั้นที่สุด
English name :  
รายละเอียด :

Description