MC213

รหัสสินค้า : MC213 ชื่อสินค้า :  กระดานไอโซเมตริก English name :  Isometric Geoboard รายละเอียด : ทำด้วยไม้ปาติเคิล ปิดขอบด้วยยางพารา หัวหมุดเป็นอลูมิเนียม ปักหมุดแบบเรียงสลับฟันปลาจำนวน 9 x 9 แถว สามารถสร้างเป็นภาพสามมิติแบบไอโซเมตริกได้

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ