MC209

รหัสสินค้า : MC209 ชื่อสินค้า :  กระดาน X-Y English name :  X – Y Coordinate Pegboard รายละเอียด : มีช่องสำหรับปักหมุดจำนวน 15 x 15 แถว มีแกนสำหรับเลื่อนตำแหน่งได้ 2 แกน (แกน x – y) พร้อมหมุด 50 ด้วและหนังยางคละสี 1 ชุด สามารถสร้างกราฟคู่อันดับ, ไฮเพอร์โบลา, พาราโบลาและอื่นๆ ได้

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ