MB350

รหัสสินค้า : MB350 ชื่อสินค้า :  ชุดการวัดความยาวเบื้องต้น English name :Basic Measurement Tools รายละเอียด : เป็นสื่อการสอนเปรียบเทียบความยาวซึ่งไม่ระบุหน่วยวัดเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการของการวัดความยาวในระดับเด็กเล็ก เช่น อนุบาล และ ป. 1 ประกอบด้วยตัวต่อหลาก สี ขนาด 20 มม. จำนวน 200 ชิ้น มี 10 สี

Description