02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MB350

รหัสสินค้า : MB350
ชื่อสินค้า :  ชุดการวัดความยาวเบื้องต้น
English name :Basic Measurement Tools
รายละเอียด :
เป็นสื่อการสอนเปรียบเทียบความยาวซึ่งไม่ระบุหน่วยวัดเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการของการวัดความยาวในระดับเด็กเล็ก เช่น อนุบาล และ ป. 1 ประกอบด้วยตัวต่อหลาก
สี ขนาด 20 มม. จำนวน 200 ชิ้น มี 10 สี

Description