MA253

รหัสสินค้า : MA253
ชื่อสินค้า : การหารเศษส่วน
English name : Fraction Division
รายละเอียด : 
ใช้ในการสอนเรื่อง
1. การหารเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม
2. การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน
ประกอบด้วย ถาดไม้ยางพารา 2 ชุด พร้อมแผ่นไม้

Description