MA253

รหัสสินค้า : MA253 ชื่อสินค้า : การหารเศษส่วน English name : Fraction Division รายละเอียด :  ใช้ในการสอนเรื่อง 1. การหารเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม 2. การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน ประกอบด้วย ถาดไม้ยางพารา 2 ชุด พร้อมแผ่นไม้

Description