MA223

รหัสสินค้า :MA223 ชื่อสินค้า : กระดานวงล้อเศษส่วน, ทศนิยมและมุม English name : Fraction, Decimal and Angle Board รายละเอียด :  เป็นกระดานทำด้วยไม้ยางพาราใช้สอนเรื่องเศษส่วนวงกลม,ทศนิยมและมุม ขนาดประมาณ 30 X 30 ซม.

Description