MA223

รหัสสินค้า :MA223
ชื่อสินค้า : กระดานวงล้อเศษส่วน, ทศนิยมและมุม
English name : Fraction, Decimal and Angle Board
รายละเอียด : 
เป็นกระดานทำด้วยไม้ยางพาราใช้สอนเรื่องเศษส่วนวงกลม,ทศนิยมและมุม ขนาดประมาณ 30 X 30 ซม.

Description