MB422

รหัสสินค้า : MB422
ชื่อสินค้า : ชุดตารางหน่วย
English name : Unit Square
รายละเอียด :
ประกอบด้วยแผ่น EVA รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 30 ชิ้น ใช้สอนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

Description