MB431

รหัสสินค้า : MB431
ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่ผิวของทรงกลม
English name : Surface Area of Sphere
รายละเอียด :
ประกอบด้วยทรงกลมตันทำด้วยไม้ยางพาราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. 1 ชิ้น และครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. 1 ชิ้น เชือก 1 ม้วน

Description