MA341

รหัสสินค้า : MA341 ชื่อสินค้า : การเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็ก English name : Sorting Size from Small to Big or Reverse รายละเอียด :  ประกอบด้วยลูกเต๋า 5 ขนาด จำนวน 10 ลูก และรูปแบบเรขาคณิตขนาดต่างๆ จำนวน 50 ชิ้น ทั้งหมดบรรจุในกล่องพลาสติก

Description