02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MB102

รหัสสินค้า : MB102
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม
English name : Pan Balance; Aluminium
รายละเอียด :
ใช้สอนเรื่องของเครื่องชั่งและฝึกการชั่ง ตัวคานทำด้วยอลูมิเนียม ตั้งอยู่บนฐานไม้ มีถ้วยพลาสติก 2 ใบ ทำหน้าที่เป็นจานชั่ง

Description