MX218

รหัสสินค้า : MX218 ชื่อสินค้า :  การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 3 จำนวนหน้า : 288 หน้า (เนื้อในพิมพ์ 2 สี)

Description

การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ป็นหนังสือที่แสดงตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์