02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MX303

รหัสสินค้า : MX303
ชื่อสินค้า : แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ประถมศึกษาปีที่ 3
มีชุดคำถาม 100 ชุด โจทย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อ

Description