02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MX216

รหัสสินค้า : MX216
ชื่อสินค้า : การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1
จำนวนหน้า : 281 หน้า (เนื้อในพิมพ์ 2 สี)

Description

การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ป็นหนังสือที่แสดงตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์