MX217

รหัสสินค้า : MX217
ชื่อสินค้า :  การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2
จำนวนหน้า : 376 หน้า (เนื้อในพิมพ์ 2 สี)

Description

การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ป็นหนังสือที่แสดงตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์