หนังสือคู่มือการใช้สื่อการสอนเพื่อเด็กปฐมวัย (3 เล่ม)

รหัสสินค้า : AZ61135 ชื่อสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้สื่อการสอนเพื่อเด็กปฐมวัย (3 เล่ม) English name : Montessori Book Set

SKU: AZ61135
Category:

Description

หนังสือคู่มือการใช้สื่อการสอนเพื่อเด็กปฐมวัย (3 เล่ม) – Montessori Book Set

รหัสสินค้า : AZ61135
ชื่อสินค้า : หนังสือคู่มือการใช้สื่อการสอนเพื่อเด็กปฐมวัย (3 เล่ม)
English name : Montessori Book Set

รายละเอียด :

หนังสือคู่มือการใช้สื่อการสอนเพื่อเด็กปฐมวัย (3 เล่ม) มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อการสอน เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 3 เล่ม

  1. คู่มือการใช้สื่อของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยของมอนเตสซอรี่ เป็นแนวทางการใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่ทั้ง 4 หมวดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนในแต่ละช่วงวัย
  2. คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี่จากทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ประกอบด้วย การนำเสนอกิจกรรมทั้ง 4 หมวดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และกิจกรรมที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน, วิธีการสาธิตการหยิบ จับ ถือ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง, ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และการสังเกตพัฒนาการของเด็ก
  3. หนังสือการสอนแบบมอนเตสซอรี่จากทฤษฎีสู่แนวทางปฏิบัติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด, ทฤษฎี, หลักการจัดการเรียนการสอน, หลักสูตร, พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงประวัติความเป็นมาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่