MF401

รหัสสินค้า :  MF401
ชื่อสินค้า :    กระดานแผนภูมิรูปภาพ
English name :Board Picture Chart
รายละเอียด :
กระดานแม่เหล็ก ขอบทำด้วยไม้ยางพารา ขนาด 40 X 60 ซม.พร้อมบัตรรูปภาพแม่เหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชิ้นบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description