MF401

รหัสสินค้า :  MF401 ชื่อสินค้า :    กระดานแผนภูมิรูปภาพ English name :Board Picture Chart รายละเอียด : กระดานแม่เหล็ก ขอบทำด้วยไม้ยางพารา ขนาด 40 X 60 ซม.พร้อมบัตรรูปภาพแม่เหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชิ้นบรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description