MC453

รหัสสินค้า :  MC453
ชื่อสินค้า : ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมเดียวกันจะยาวเท่ากัน
English name :  
รายละเอียด :

Description