MC446

รหัสสินค้า :  MC446
ชื่อสินค้า : คอร์ดสองเส้นที่อยู่ในวงกลมจะยาวเท่ากันเมื่อระยะจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ดยาว
เท่ากัน
English name :  
รายละเอียด :

Description