MC212

รหัสสินค้า : MC212 ชื่อสินค้า :  กระดานตะปู English name :   Wooden Geoboard รายละเอียด : ทำด้วยไม้ปาติเคิล ปิดขอบด้วยไม้ยางพารา หัวหมุดเป็นอลูมิเนียม จำนวน 121 อัน ปักหมุดแบบเรียงแถวจำนวน 11 x 11 แถว พร้อมหนังยางคละ

Description

Geoboard คือ
กระดานตะปูเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการจดจำเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ลักษณะของ
Geoboard เป็นกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีหมุดปัก (ตะปู) เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างหมุดแต่ละตัวเท่ากับ 1 หน่วยเท่ากันทั้งแผ่นมีลักษณะการเรียงของหมุด 2 รูปแบบ คือ แบบเรียงแถว, แบบเรียงสลับฟันปลา แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีหมุดแบบวงกลมเพื่อให้สามารถเรียนรู้เศษส่วนวงกลมและตรีโกณมิติ