MB411

รหัสสินค้า : MB411 ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม English name : Area of Rectangle รายละเอียด : ใช้เรียนรู้เรื่องของสี่เหลี่ยม, การคำนวนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

Description