MB411

รหัสสินค้า : MB411
ชื่อสินค้า : ชุดพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
English name : Area of Rectangle
รายละเอียด :
ใช้เรียนรู้เรื่องของสี่เหลี่ยม, การคำนวนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

Description