MAL100

รหัสสิค้า :  MAL100 ชื่อสินค้า : Algebra Tiles ทำด้วยพลาสติก จำนวน 105 ชิ้น ประกอบด้วย แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่(x2) จำนวน 15 ชิ้น, แท่งสี่เหลี่ยม (x) จำนวน 30 ชิ้น และ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก 60 ชิ้น ทุกตัวมี 2 หน้า 2 สีบรรจุในกล่องพลาสติก

Description

ALGEBRA TILES (แผ่นการสอนพีชคณิต) เป็นสื่อปฏิบัติที่ช่วยนักเรียนพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับจำนวนเต็ม, นิพจน์พีชคณิต, สมการและพหุนาม ใช้แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติแจกแจงได้