MA134

รหัสสินค้า : MA134
ชื่อสินค้า : ชุดบล็อก Base Ten 4 สี
English name :Base Ten – 4 Color
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยตัวนับหน่วยสีเหลือง 100 ตัว, ตัวนับสิบสีเขียว 10 ตัว, ตัวนับร้อยสีฟ้า 10 ตัวและตัวนับพันสีแดง 1 ตัว

Description

Base Ten Blocks

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ช่วยในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนับ, การบวก, การลบ, การแสดงค่าประจำหลัก,พื้นที่และปริมาตร