02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MA017

รหัสสินค้า : MA017
ชื่อสินค้า : จำนวนนับสี่เหลี่ยมสี
English name : Plastic Color Tiles
รายละเอียด :  
ทำด้วยพลาสติก ขนาด 25 x 25 มม. 4 สี จำนวน 400 ชิ้น

Description