MA341

รหัสสินค้า : MA341
ชื่อสินค้า : การเรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็ก
English name : Sorting Size from Small to Big or Reverse
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยลูกเต๋า 5 ขนาด จำนวน 10 ลูก และรูปแบบเรขาคณิตขนาดต่างๆ จำนวน 50 ชิ้น ทั้งหมดบรรจุในกล่องพลาสติก

Description