ST001

รหัสสินค้า : ST001
ชื่อสินค้า :  ชุดดอกไม้แห่งสยาม
English name : 
รายละเอียด :
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อวางดอกไม้บนเสา 1 ต้นเรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็ก แล้วย้ายไปเสาอื่นๆ อีก 2 ต้น เรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็กโดยใช้
จำนวนครั้งในการย้ายให้น้อยที่สุดจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้ายดอกไม้ คือ 2n – 1 เมื่อ n คือแผ่นดอกไม้

Description