MA246

รหัสสินค้า : MA246 ชื่อสินค้า : ภาพพลิกค่าประจำหลัก (5 ชุด) English name : Place Value Flip Chart รายละเอียด :  ขนาดประมาณ 21 x 9 ซม. ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก แต่ละหลักมี แผ่นตัวเลข 1 – 9

Description

• ชุดภาพพลิกค่าประจำหลักสำหรับสร้างตัวเลขตั้งแต่ 0-9,999
• เรียนรู้ค่าประจำหลักหน่วย สิบ ร้อย และพัน
• เรียนรู้ตัวเลข ความหมายของค่าประจำหลัก และฝึกสร้างจำนวน 0 – 9,999
• พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์
• สามารถนำไปใช้กับสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ชุด Base Ten , ชุดตัวต่อ, ชุดเหรียญจำนวนนับ เป็นต้น
•ฐานตั้งเป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะพร้อมบัตรตัวเลข 4 หลัก (หน่วย สิบ ร้อย และพัน) แต่ละหลักมีตัวเลข 0-9 ขนาดรวมประมาณ 21 x 9 cm
• ภายในชุดประกอบด้วยภาพพลิกค่าประจำหลัก 4 หลัก จำนวน 5 ชุด
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
• สินค้าแบรนด์ EDX มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัมนาทักษะสำหรับเด็ก