MOS020

รหัสสินค้า : MOS020
ชื่อสินค้า : กล่องแถบสีชุดที่ 3
English name :  Third Box of Color Tablets
รายละเอียด :
แถบสี 9 สี แต่ละสีมีจำนวน 7 แถบ ที่มีสีเรียงจากสีอ่อนไปสีเข้ม บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด เพื่อให้เด็กฝึกเรียงลำดับความเข้ม -อ่อนของสี

Description