MOM035

รหัสสินค้า :  MOM035
ชื่อสินค้า : ปริซึมสีเหลือง 5 ชิ้น
English name : Five Yellow Prisms with Box
รายละเอียด :
แท่งปริซึมสีเหลือง 5 ชิ้น วาดเส้นตารางไว้สำหรับเรียนรู้การหาปริมาตรของปริซึม บรรจุในกล่องไม้มีฝาปิด

Description