MG262

รหัสสินค้า : MG262 ชื่อสินค้า :  แทนแกรมโปร่งใส English name : Transparent Tangrams รายละเอียด : ขนาด 7 x 7 ซม. มี 4 สี จำนวนรวม 28 ชิ้น

Description

Tangrams (แทนแกรม)
เป็นแผ่นตัวต่อปริศนา 7 ชิ้น รูปเรขาคณิตเมื่อรวมกันจะได้รูปสี่เหลี่ยม สามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ