MA325

รหัสสินค้า : MA325
ชื่อสินค้า : สมบัติการแจกแจง
English name : Distributive Property
รายละเอียด : 
ใช้ประกอบการสอนเรื่องสมบัติการแจกเเจง โดยพิจารณาขนาดและการถอดวางสลับของแผ่นไม้

Description