MA325

รหัสสินค้า : MA325 ชื่อสินค้า : สมบัติการแจกแจง English name : Distributive Property รายละเอียด :  ใช้ประกอบการสอนเรื่องสมบัติการแจกเเจง โดยพิจารณาขนาดและการถอดวางสลับของแผ่นไม้

Description