MA322

รหัสสินค้า : MA322
ชื่อสินค้า : สมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณ
English name : Associative Property, Multification
รายละเอียด : 
ประกอบด้วยกล่องไม้ยางพาราและแผ่นไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30 ชิ้น มีฝาปิด

Description