MA312

รหัสสินค้า : MA312
ชื่อสินค้า : สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก
English name : Associative Property, Addition
รายละเอียด : 
ใช้ประกอบการสอนโดยพิจารณาสี, จำนวนและการถอดวางสลับของแผ่นไม้ที่มีขนาดเท่ากัน

Description