MA312

รหัสสินค้า : MA312 ชื่อสินค้า : สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก English name : Associative Property, Addition รายละเอียด :  ใช้ประกอบการสอนโดยพิจารณาสี, จำนวนและการถอดวางสลับของแผ่นไม้ที่มีขนาดเท่ากัน

Description