02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

RP13229

รหัสสินค้า :  RP13229
ชื่อสินค้า :   ชุดก้อนกรวดสีธรรมชาติ
English name :  Junior Rainbow Pebbles : Earth Colors
รายละเอียด :
6 สี 3 รูปร่าง จำนวนรวม 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกมีหูหิ้ว

Category:

Description

• ชุดหินสีธรรมชาติ สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
• ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, การเปรียบเทียบขนาด, การสังเกตรูปแบบและความสัมพันธ์, การวัดขนาด
• พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• ใช้ทำกิจกรรมพํฒนาทักษะด้านตัวเลข เช่น การนับจำนวน การบวก การลบ
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
• ชุดหินสีธรรมชาติทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่เปราะง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
• ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสีธรรมชาติ 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกใส มีหูหิ้ว