MOS024

รหัสสินค้า : MOS024
ชื่อสินค้า :  แผ่นเทียบนํ้าหนัก
English name :  Baric Tablets
รายละเอียด :
แผ่นไม้ 3 ชุดที่มีขนาดเท่ากันแต่ความเข้มสีและนํ้าหนักแตกต่างกัน บรรจุในกล่องไม้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ความหนัก-เบา และเปรียบเทียบนํ้าหนักของวัตถุได้

Description