02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MOS005

รหัสสินค้า : MOS005
ชื่อสินค้า : ทรงกระบอกไร้จุก
English name :  Set of Knobless Cylinders
รายละเอียด :
ประกอบด้วยกล่องไม้ 4 กล่องพร้อมฝาปิด 4 สีแตกต่างกัน แต่ละกล่องบรรจุทรงกระบอก 10 ชิ้นที่มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละกล่องและมีสีตามสีของฝากล่อง

Description